company logo
น.ส.ธัณยธาราห์  สรวลเสน่ห์
นายกเทศมนตรี

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้274
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2945
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้16535
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา21170
mod_vvisit_counterเดือนนี้60108
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา64880
mod_vvisit_counterทุกวัน1361666

We have: 46 guests online
ไอพีของคุณ: 34.238.189.171
 , 
วันนี้: ส.ค. 22, 2019
สำนักปลัดเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล


สำนักงานปลัดเทศบาล


มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล
การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกเทศบาล คณะกรรมการบริหาร

งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

การบริหารงานบุคคลของเทศบาลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 8 งาน ดังนี้

ฝ่ายอำนวยการ

งานบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่
- งานสารบรรณของเทศบาล
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ
และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
- งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงาน เทศบาล
- งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ
- งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำ คุณประโยชน์
- งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

- งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายงานกิจการสภา

มีหน้าที่
- จัดทำทะเบียนประวัติผู้บริหารสมาชิกสภา
- จัดการประชุมเทศบาล

- บันทึกรายการประชุม ออกระเบียบ คำสั่ง กิจการสภา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
มีหน้าที่
- รวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและ
ประเมินผลตามแผทนทุกระดับ
- จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์และพยากรณ์การเจิณเติบโตของประชากรในเขตเมืองและ
ความเพียงพอของบริการสาธารณูปโภคหลัก
- วิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
- จัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนปี
- วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรืองอค์กร ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ สาธารณูปการในเขต
เทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและ
การประเมินผลตามแผน
- จัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานทราบ และดำเนินการ
- รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
- เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

- จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

- ศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ๆของเทศบาล
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว


มีหน้าที่
- บริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์
รวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อสเนอแนะฝ่ายบริหาร
พิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสมและสัมพันธ์ กับนโยบายของประเทศ
- เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล รวมทั้งงานเผยแพร่สนับสนุนนโยบาย ของ รัฐบาลและเทศบาล
- เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
- งานต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวก และบริการนำเที่ยว เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือ  กิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัด,
- งานติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ เพื่อนำมาเผยแพร่ในหน่วยงานและ ประชาชนได้รับทราบ
- งานติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ เพื่อนำมาเผยแพร่ในหน่วยงานและ ประชาชนได้รับทราบ
- งานประชาสัมพันธ์โครงการก้าวหน้า โครงการพัฒนาของเทศบาล ทั้งก่อน และหลังดำเนินการ
เพื่อให้ประชาชนทราบถึงการบริหารงานและการบริหารงานงบประมาณ
- อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
- เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ เช่น แผนงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ ทุกครั้งที่มีการดำเนินการ
- งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวของเทศบาล
- งานควบคุมกิจการ การบริการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลและหน่วยงานอื่น

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายปกครอง

งานการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่
- บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
- บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
- งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก
- งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
- ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
- ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
- งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
- งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ
การขอรับทุนการศึกษา
- งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความดี ความชอบเป็นกรณีพิเศษ
- งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้างงานการลาพักผ่อนประจำปีและการลา อื่นๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนราษฎร

มีหน้าที่
- งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
- งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีหน้าที่
- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
- งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนิน การด้านกฎหมาย

และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น
- งานตรวจสอบ ควบคุมดูแล ในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและ
ระงับสาธารณภัยต่างๆ
- งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานฝึกซ้อมและดำเนินตามแผน
- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
- งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้

รับมอบหมาย

งานนิติการ

มีหน้าที่
- รับเรื่องราวร้องทุกข์
- สอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์
- ตราเทศบัญญัติ
- สอบสวน และเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 
สิงหาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ไม่มีกิจกรรมขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Tribeca WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.